Upload Image...

شدت انتقال صدا از قسمت کف ساختمان مورد بررسی و قابل حل می باشد به صورتی که کف مورد نظر اکوستیک از نوع محصولات عایق صدا نصب شود که بستگی به شرایط و نوع کار متفاوت می باشد.