با افتخار اعلام میداریم نزدیک به ۶۰سال سابقه مفید در اجرای پروژهای ساختمانی و صنعتی و نیروگاهیی و بیمارستانی و صنایع غذایی را تجربه کرده و بهتریت تیم در محاسبات و اجراییات این نوع پروژها دا داریم