در این نوع سیستمها با قرار دادن تاسیسات مرکزی و یا قرار دادن دیزل ژنراتورها و چیلرها در قسمت بام انتقال صدا از قسمت بام به طبقات پایین تر به صورت شدیدی می باشد و یا ساختمنهایی که در مجاورت باند هواپیما و و غیره می باشند
در سیستم اکوستیک بام کلیه مشکلات الودگی صوتی حذف و انتقال صدا به طبقات پایین به حداقل مجاز می رسد