در این سیستم که جهت اکوستیک خطوط لوله های فشار قوی و انتقال سیالات از نوع گاز و بخار می باشد صورت میگیرد
که با اکوستیک و قرار ادن و محاسبات نوع و مقدار شدت الودگی صدا به حداقل مجاز می رسد