Upload Image...
Upload Image...

در عایق کاری با دیوارهای مشترک که در ساختمانها و در صنعت باعث بروز مشکلات زیدی می باشد که خو الودگی صوتی از بین واحدها می باشد
در ساختمانهای مسکونی بین ۲ واحد دیوار مشترکی وجود دارد که خود انتقال دهنده صدا غیره می باشد که با اکوستیک بین دیوار واحدها با متریال و نوع کار این مشکل بر طرف می گردد
در پروژها صنعتی ایجاد یک دیوار اکوستیک با استراکچر و نوع محصول و برآورد اولیه به صورت کامل مشکل الودگی صدا قابل حل و بررسی می باشد.

در اکوستیکسقفبام و یا سقف مشترک بین منازل مسکونیاین سیستم قابل اجرا می باشد
که الودگی صدا و صداهای مزاحم را از طبقات بالا حذف می کند