در اکوستیک سقف بام و یا سقف مشترک بین منازل مسکونی این سیستم قابل اجرا می باشد
که الودگی صدا و صداهای مزاحم را از طبقات بالا حذف می کند