Sound - آکوستیک و طراحی اتاق دیزل پنراتور
sound curtains 6 - آکوستیک و طراحی اتاق دیزل پنراتور
roof top plant deck acoustic screens 9 1024x768 - آکوستیک و طراحی اتاق دیزل پنراتور
prod main rooftop - آکوستیک و طراحی اتاق دیزل پنراتور
accoustic enclosures diesel generators 2 - آکوستیک و طراحی اتاق دیزل پنراتور
accoustic enclosures diesel generators - آکوستیک و طراحی اتاق دیزل پنراتور
diesel generator canopy 500x500 - آکوستیک و طراحی اتاق دیزل پنراتور

طراحی و نصب و اجرای اتاقهای سایلنت جهت دیزل ژنراتور یکی دیگر از کارهای اجرای و محاسباتی این شرکت می باشد