طراحی و نصب و اجرای اتاقهای سایلنت جهت دیزل ژنراتور یکی دیگر از کارهای اجرای و محاسباتی این شرکت می باشد