سیستم یک پارچه اتافاء حریق
در این سیستم که فتصله بین طبقات مشترک می باشد با قرار دادن تایلهای ضد حریق و ضد صوت مانع انتقال حرارت در آتش سوزی ها و خطرات دیگری در ساختمانهایی مسکونی و صنعتی می باشد که طبق استاندارهای ساختمانی شرکتهای اروپاای و امریکایی می باشد