این مشکل در ساختمانهای مسکونی بیشتر مورد بحث می باشد که دیوار مشترک بین واحدها از قسمت دیگر در مجاورت فضای خالی و بدون ساخت می باشد و مستقیم در مجاورت نور خورشید قرار دارند
که در تابستانها خیلی گرم و در زمستانها خیلی سرد می باشند
و با پرت بالای انرژی همراه هستند.