اتاقهای کروماکی یا تصویر برداری ۳ بعدی که محاسبه و ساخت و نصب می گردد