استدیو صوتی و تصویری طبق استانددارد ها طراحی و ساخت واجرا می شود