در این نوع اکوستیک که به صورت پنای و یا قلب فریم می باشد در طرها و اندازه های خاص مورد طراحی و ساخت صورت میگیرد